Chakiri Kara Pauen Dhara

Chakiri kara pauen dhara bapre bap jinish ta ki rakam, Sune matha ghurin jabek. Age laka gila bolite chhilen “Path sath Ghala dim path Chas karile bachhar din”. Ajkal definition ta tuku change hai jainchhe “Chasbas ghaladim path padhi chakiripale ashibek bhal din”. Ai katha teke dhariye hamder gainer Upen khub padhila, padhian B.A., M.A.… Continue reading Chakiri Kara Pauen Dhara